Туынды сын есім ?алай жасалады

 

 

 

 

22ОЖББМ. Маынасына арай: сапалы, атысты. Сисенгалиева Айымгул Саиновна аза тл .3 cынып Сыныбы: 3 «б»Бастауыш сынып малм: Сисенгалиева А.С. Жай шырай совпадает по форме основной сын есм и называет качество предмета. Осы ерекшелгне арай, атысты сын есмдер тист жрнатар арылы баса есмдер мен етстктерден жасалады да Олара сын есм жрнатарын жалап, туынды сын есм жасадар.алы, тп-тны, сары ала, боза, дем, жшке, оырай, малшы, н, адам, бик-бик, сйкмд, онымды, ау, белбеу, ткр кзд, аба, аылды, депт, а саалды, жирен аса. Transcript of Негзг жне туынды сын есм. Образовательный портал Мегамозг. Размер: 329.5 Kb. Комментарии. Сабаты масаты: а) блмдлг: оушыларды негзг, туынды, дара, крдел сын есмдерден алан блмдерн есте бекту Туынды сын есмн жасалуы. Зат есм, есмдк, етстк, стеу сз таптарына сын есм тудыратын жрнатар жаланып, туынды сын есм жасалады.

) негзг сындар мен туынды сындарды бр-брмен тркесу арылы жасалан крдел сын есмдер. Сын есм негзг жне туынды болып блнед. Сын есм баяндауыш та бола алады жне баяндауыштыСын есмдер семантикалы маыналары мен грамматикалы ерекшелктерне арай, сапалы (негзг) сын жне атысты (туынды) сын 16. Шырайлар: жай, салыстырмалы, кшейтпел, асырмалы. Тлгасына карай Негзг жане Туынды. й тапсырмасын срау 123-жаттыу Сын есм ережес. туынды болып блнед.Мысалы, есуас, аба, ызыл-ала, ара торы, кел-балалы, балалы-шаалы. Мысалы: мектеп, мысы. Сын есм (Имя прилагательное). (Туынды)атысты сын есмдер деп бр затты белгсн баса бр затты я с-амалды атысы арылы блдретн сздерд атаймыз. Мдени, бояма, кшпел, кздк.атысты сын есм. Тбр сзден болан сын есмд негзг сын есм деймз.

96.Болымды жне болымсыз етстк. Сын есм рамы жаынан негзг сын есм жне туынды сын есм болып блнед. Сапалы сын есм сын есмн ткелей знен жасалады, затты тр-тсн, сын-сапасынанытайды.Туынды сын есмн жасалуыlektsii.net/4-70818.htmlТуынды сын есм ек трл жолмен жасалады: 1) есм сздергежрнажалану арылы 2) етстккежрна жалану арылы.3. ??рамына ?арай сын есм нешеге б?лнед? 8. Блмдлк : таырып бойынша блм беру, кеейту, алан блмдерн олдана блуге йрету Трбиелк : трл тапсырмалар арылы лтжандылыа, лед мнерлеп оуа, аарымпаздыа, тапырлыа трбиелеу Дамытушылы : оушыларды шыармашылы жне Туынды зат есмдер тбр сздерге жрнатарды жалануы. Сын есм баяндауыш та бола алады жне баяндауыштыСын есмдер семантикалы маыналары мен грамматикалы ерекшелктерне арай, сапалы (негзг) сын жне атысты (туынды) сын Сын есмнн морфологиясы. Берлген зат есмдерден туынды сын есмдер жасап, жрнатарын аныау, тбр мен осымшаны ндесун ажырату.Вы находитесь на странице вопроса "Туынды сын есмдер андай сз таптарынан жасалады?", категории "аза тiлi". Туынды сын есмдер ай сз табынан болып тр?Туынды сын есмн тбр мен жрнаын блек-блек баана жазыдар. Бр затты белгсн баса бр затты я с-амалды атысы арылы блдретн сздер. Сын есм - затты тсн, трн клемн сапасы сипаты блдретн сздер сын есмде аталады.2 . Сын есм. Тбр сзге жрна жалану арылы жасалан сын есмд туынды сын есм деймз. )Оушыларды ой аблетне сер ету арылы здгмен жмыс рекеттерн1. Туынды сын есмд табыыз. 3 . Мндай есмдерден жне етстктерден атысты сын есм жасайтын сзжасамды жрнатар те кп.Алайда сын есмдерд осылайша жктеуд шартты нрсе екенн, оларды рамында да тарихи - этимологиялы трыдан туынды тбр болатын, негзг тбр осымшаларымен Сын есм деп затты сапасын, сипатын, асиетн, клемн, салмаын, тсн (тр-рен), дмн жне баса сол сияты сыр-сипаттарын блдретн лексика-грамматикалы сз табын айтамыз. Сын есм затты трн, тсн сапасын, сипатын, клемн блдретн сздер. туынды сын есим журнакпен жасалады.Курдели сын есим кеминде еки созден турады.М.ак кимди,кара торы,тап -таза. Сын есмЗатты тр-тсн, сапасын, сипатын, салмаын, клемн, дмн, исн блдретн сз табы сын есм деп аталады. Зат есмнен сын есм тудырушы жрнатар: -лы, -л, -ды, -д, -сыз, -сз, -шыл, -шл. Сын есмн жасалуыСабаты таырыбы: Сын есмн жасалуы (Жаттыу жмысы) 2 саат. Дамытушылы: Туынды сын есмдерд тбр мен осымшасын. Сын есмн маыналы ерекшелктерн таныту, жасалу жолдарын ажырата блуд мегерту. блм беру Сауатты, к34-жатты?у 3-топ Алтын с?знен сын есмдер жаса.Суретке ?ара, с?йлем ??ра. сын есим тулгасына карай: негизги сын есим туынды сын есим болып болинеди.негизги сын есим болшектенбейтин тубир сын есим. Сын есм баса сз табынан да жасала беред. Негзг жне туынды сын есмдерд ек атара блп жаз.арабидайдан спирт, химиялы крахмал алады. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Ма?саты: Сын есм туралы т?снктерне с?йене отырып, негзг ж?не туынды сын есм туралы т?сндру. Туынды сын есм. Тлгасына арай: негзг, туынды. Бзд кшеде бр рыса апай трады. Тркесу арылы жасалан крдел сын есмдер блекжазылады: ара кк,сары ала, ызыл шырайлы, ат жаты, ою ара саалды, зын бойлы Мысалы: ш-а нрсе - адамны асиет: ысты айрат, нрлы аыл, жылы жрек (Абай). Туынды (производное есть суффикс).Морфологиялы талдау (Морфологический разбор). Негзг сын есм Туынды сын есм Тбр Жрнаы. Сын есм жасайтын жрнатарды жинатап, ек топа блуге болады Ал 50-жылдары оушыларды сйлеу жне жазу дадыларындаы ол ылытар сздерд лексикалы маыналарын йретуге аз кл блгендгнен деп табылды Сын есмдерге кптк, туелдк, септк жалаулары жаланып заттананда (субстантивтенгенде), сын есм зн негзг сынды маынасыны стне затты маынаны жасап алады.Туынды сын есмдер зат есмдерден жасалады. Трбиелк: Сздерг жрна жалау арылы туынды сын есм жасай. атысты сын есмдер. таза, лкен, ызыл. Report abuse. ?аза? тл, 4 сынып Та?ырыбы: Негзг ж?не туынды сын есмАлматы облысы, Е?бекш?аза? ауданы, Еск ?аласыР.То?атаев орта мектебБастауыш сынып м??алм Байза?о Негзг жне туынды сын есм туралы тснгн алыптастырутуынды сын есмдерд тбр мен осымшасын ажырата блудсздерге жрна жалау арылы туынды сын есм жасай блуд йрету.негзг жне туынды сын есмдерге сра оя отырып,айыра алады. Сын есм жасалуына жне рамына арай неше топа блнед? (негзг, туынды, крдел, дара). 4 . Тлдег сздерд оларды маынасын,олдану аясын жете блумен байланысты оушыны ммкндгн блдред Читать тему: Туынды сын есмн жасалуы на сайте Лекция.Орг БО.Орал аласы. атысты сын есмдер (туынды сын есмдер) атысты сын есмдер деп бр затты белгсн баса бр затты я с-амалды атысы арылы блдретн сздерд атаймыз. аза тiлi.

Сан есм ?андай с?з табы? Сын есм рылымы жаынан негзг жне. На Студопедии вы можете прочитать про: ХY. Отметить нарушение.Мухтар Ауезовты атасыны аты км. 5 баллов. Туынды сын есмд крсетз.23. А) Таулы.30. Please log in to add your comment. Сын есмн негзг Сын есм жасалуына арай екге блнед: 1) негзг сын есм 2) туынды сын есм.3. Туынды сын есмдер зат есмнен, сын есмнен, сан есмнен, сз тудырушы осымшалар арылы жасалады деп крсетп кеткен. зндк жмыс «Км шапша?» 4 жаттыу. Сабаты 3.Сын есм мен туынды сын есмн тркесу арылы жасалады (сары тонды, кк кйлект).Мысалы, кк ала, а сары, ара кк, ара торы т.б. ?зндк ж?мыс К?ру диктанты (?зара ба? алау,?зн-?з ба?алау) 31-жатты?у. Таудай, нерл, сезгш. Сапалы сын есм шырай категорияларында бола алады.Качественные прилагательные могут иметь степени сравнения).Туынды сын есм жасайтын жрнатар (Словообразовательные суффиксы прилагательных). Маынасына арай Сапалы жне атысты деп блнед. Сын есм анда? ай? деген сратара жауап беред. Туынды жне негзг сын есм Психологиялы дайынды йге тапсырма Не йрендк? Туынды сын есм алай жасалады? Сз рамына талда. Сын есмн жасалуы. Жмбаты тест. Е) Ала жора ат. Сын есм туындылар есм сздерден де, етстктен де жасала беред. Сын есм андай? ай? деген сратара жауап беред. Туынды сын есмдер ?алай жасалады? 7. 6. Блмдлк:Оушыларды сын есм туралы тснктерн бекту еске тсру маынасы арай топтай блуд йрету негзг жне туынды сын есм туралы тснктерн алыптастыру туынды сын есмдерд тбр мен осымшасын ажырата блуд Негзг (непроизводное нет суффикса). Мысалы, хабардар, мдени, жола - зат есмнен, жетлк, штк (шам) — сан есмнен, жасылы-жаманды, зынды-ысалы — сын есмнен жасалан сын есм туындылары. Бастауыш сынып малм Пнн аты аза тл 3 -сынып Сабаты атауы Негзг жне туынды сын есм Масаты Ктлетн нтиже Блмдлк: зат есмн негзг жнеТбр сздерге жрна жалану арылы жасалан зат есмд туынды зат есм деп атайды: жмыскер, ойыншы, кйш. Мысалы: ш-а нрсе - адамны асиет: ысты айрат, нрлы аыл, жылы жрек (Абай). Сын есмнен жасалан крдел сзд табыыз. ажырата блуд мегерту, сздк орын дамыту. Сын есмн табии ызмет зат есмге анытауыш мше болу. Подробнее Главная » аза тл » Сын есм - Имя прилагательное.Сын есмн шырайлары - Степени сравнения прилагательных. 1. Тркесу арылы жасалан крдел сын есмдер блек жазылады: ара кк, сары ала, ызыл шырайлы, ат жаты, ою ара саалды, зын бойлы, т.б.

Недавно написанные:

 

Навигация по сайту:

 

Copyright2018 ©